จำนวนนักศึกษา
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการ / กิจกรรม
ทุนการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
เอกสารแบบฟอร์ม
 
การเป็นวิทยากร
การเป็นกรรมการ / ทีปรึกษาวิชาชีพ
การเป็นกรรมการ / ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
การให้คำปรึกษาทางวิชาการ
การฝึกอบรม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ฝึกอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงวิชาการ
ศึกษาดูงาน
บทความ (E - Joournal) 
ศิษย์เก่า 
KM_PLU 
การจัดการองค์ความรู้
บันทึกการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 1
บันทึกการจัดการองค์ความรู้-วิจัย ครั้งที่ 2
สังเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา2555
เทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ความรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
   
ลงทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
ตารางสอน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางห้องเรียน
รายชื่อนักศึกษา
ส่งผลการเรียน
แบบฟอร์ม มคอ.
แบบฟอร์มทางวิชาการ
ดาวน์โหลด มคอ.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศิษย์เก่า
 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
คณะ / บัณฑิตศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
::ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่องการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา::
ประกาศ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกท่าน ขอให้ถ่ายเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการทงทะเบียน ในวันที่ 16 พ.ย.55 ภาคเช้า จำนวน 3 ชุด  
ตารางถ่ายภาพหมู่ ม.พิษณุโลก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 09.00-12.30 น.  
ตารางห้องฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญา‏บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ประกาศแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลกส่วนสี่แยกอินโดจีน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.plu.ac.th  
ประกาศกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556  

แสดงทั้งหมด>>

 
Notice: Undefined variable: Page in /home/plu/public_html/pluacth/arts1/index_arts.php on line 616
 การแต่งหน้าทำผมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมัครงาน  
 อ่านต่อ =>>>
 ทัศนศึกษาพัทยาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  
 อ่านต่อ =>>>
 ศิลปะการจัดดอกไม้  
 อ่านต่อ =>>>
 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
 อ่านต่อ =>>>
 บริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
 อ่านต่อ =>>>
 ผลการดำเนินโครงการประจำปี2555  
 อ่านต่อ =>>>
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อาคารปรางค์ทอง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ชั้น 4 โทร. 055-303411
Copyright 2012 Phitsanulok University, All right reserved